Kompostéry GreenGood

Legislativa - Recyklace bio-odpadu

Česká republika se zavázala Evropské unii snižovat podíl biologicky rozložitelného odpadu na celkovém množství odpadů končícím na skládkách. Od roku 2010 se proto vyžaduje snížení podílu biologického odpadu na skládkách oproti stavu v roce 1995 na 75 %, na 50 % v roce 2013 a 35 % v roce 2020. Česká republika si vyjednala čtyřletý odklad na rok 2014, kdy ale také začne následovat celosvětový trend recyklace a znovu nakládání s odpadem. Vzhledem ke klesajícím možnostem ukládat organický odpad na skládky tak roste význam lokálního kompostování.

Legislativa ČR zakazuje biologický odpad z kuchyní zkrmovat, neboť zpravidla obsahuje vedlejší produkty živočišného původu.
(Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, dále Vyhláška č. 451/2000 Sb.)

Stejně tak legislativa zakazuje odpad drtit a vypouštět do kanalizace.
(č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, dále č. 254/2001 Sb. o vodách)

V současné době mají všichni původci, tj. všechny podnikatelské subjekty, kterým při jejich činnosti vzniká odpad, zákonnou povinnost zbavovat se odpadů předáním oprávněné osobě. Tato povinnost se vztahuje i na biologicky rozložitelné odpady z kuchyní, které je potřeba řádně třídit, skladovat a předávat za úhradu.

Druhou možností je předcházení vzniku bio-odpadu jeho zpracováním v kompostérech GreenGood. Výsledný substrát je velmi dobře využitelný k obohacení půdy, v případě jeho přebytku Vám bude zdarma zajištěn svoz.

Koncept nulového odpadu GreenGood je uznán státními orgány České republiky i Slovenska jako alternativa k zákonné povinnosti gastroodpady třídit a platit za jejich svoz.